Categories: Nhân vật thương hiệu

Nhân vật thương hiệu là linh vật đại diện cho một tổ chức, một thương hiệu, bộ phận trong công ty hoặc một sản phẩm, thể hiện được thông điệp và những đặc điểm riêng biệt mà tổ chức hay doanh nghiệp muốn truyền tải.

0917904224